Všeobecné obchodní podmínky

Zpět k přihlášce

 1. Objednávka/přihlášení pobytu

Přihlášením Dítěte spolu Objednatel a Provozovatel uzavírají smlouvu zahrnující:

 • Zajištění dopravy, ubytování a stravování Dítěte
 • zajištění zdravotnického a pedagogického dozoru na LDT v objednaném období. Tyto služby se řídí platnými zákony, vyhláškami a normami.

Cena pobytu zahrnuje:

 • dopravu z Chrudimi, nebo Pardubic a zpět.
 • ubytování (čtyřlůžková chatka), stravování (5x denně, případně u diabetiků 6x denně + pitný režim po celý den),
 • pedagogický a zdravotnický dozor všech účastníků tábora vztahujících se na dětské hromadné pobytové akce
 • kompletní program tábora včetně výletů, není-li ve specifikaci konkrétního běhu uvedeno jinak

Z účasti na táboře nevyplývá pro Objednatele právo na žádné jiné plnění a služby.

Přihlášení probíhá:

 • Elektronicky
 • Po řádném a pravdivém vyplnění všech povinných položek přihlášky  jejím odeslání vzniká Objednateli rezervace pobytu Dítěte ve v přihlášce zvoleném období. Platnost rezervace trvá 10 kalendářních dní od doručení přihlášky Provozovateli nebo do data splatnosti (včetně) Provozovatelem vystavené faktury za pobyt dítěte. Přihláška se považuje za doručenou, okamžikem odeslání, pokud je potvrzena automatickou odpovědí e-mailem na adresu Objednatele zadanou v přihlášce.
 • Písemně/korespondenčně

Po řádném a pravdivém vyplnění všech povinných položek přihlášky, jejíž formulář mu bude zaslán Provozovatelem běžnou poštou/e-mailem (podle dohody) a jejím odeslání na korespondenční adresu Provozovatele vzniká Objednateli rezervace pobytu Dítěte v přihlášce ve zvoleném období.

Platnost rezervace trvá 10 kalendářních dní od doručení přihlášky Provozovateli nebo do data splatnosti (včetně) Provozovatelem vystavené faktury za pobyt dítěte.

Přihláška se považuje za přijatou dnem doručení Provozovateli.
Nejpozději do 2 pracovních dní od přijetí elektronické přihlášky vystaví Provozovatel Objednateli podklad k platbě ve výši dle zvoleného způsobu úhrady (celá částka, první splátka atd.). Datum splatnosti faktury je 10 dní od data vystavení, není-li dohodnuto jinak (zejména v případě, že pobyt dítěte hradí za Objednatele třetí strana – zaměstnavatel atd.).

Fakturu – daňový doklad zašle Provozovatel Objednateli elektronicky (jedná se o platný daňový doklad) na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce, nebo Českou poštou, není-li e-mailová adresa Objednatele v přihlášce vyplněna v zákonné lhůtě od přijetí platby.

K závaznému přihlášení Dítěte (uzavření smlouvy) dochází uhrazením ceny pobytu v plné výši na účet provozovatele se správnou identifikací platby (variabilní symbol dle podkladu k platbě) a potvrzení této skutečnosti Provozovatelem.

V případě, že není dohodnuto jinak a Objednatel neprovede úhradu včas, či je platba provedena se špatnou identifikací (variabilní symbol), je Provozovatel oprávněn proces objednání stornovat a nabídnout poukaz dalšímu zájemci.

Případnou Objednatelem již zaplacenou část ceny poukazu Provozovatel vrátí na účet Objednatele sníženou o v době stornování přihlášení platný storno poplatek dle VOP a o náklady na realizaci bankovního převodu.

V případě přijetí platby se špatnou identifikací (variabilním symbolem) nebo vyšší částky než je uvedeno v podkladu k platbě, vrátí Provozovatel neidentifikovanou platbu resp. přeplatek na účet plátce.

Platba nebo její část se považuje za uhrazenou okamžikem připsání na účet Provozovatele, nikoliv odesláním z účtu Objednatele nebo složením na bankovní přepážce.

 1. Změny služeb

V případě změny termínu, délky nebo místa konání pobytu je Provozovatel povinen oznámit Objednateli tuto skutečnost bez zbytečného odkladu. Nesouhlasí-li Objednatel s touto změnou, je oprávněn do 5ti pracovních dnů od jejího oznámení Provozovatelem smluvní vztah vypovědět (e-mailem, písemně). V takovém případě je Provozovatel povinen vrátit částku, uhrazenou objednatelem, v plné výši a bez zbytečného odkladu.

Rozhodne-li se Objednatel pro změnu termínu pobytu Dítěte po uhrazení části nebo plné ceny pobytu, může Provozovatel požadovat úhradu storno poplatku původního pobytu ve výši platné v okamžiku žádosti o změnu termínu pobytu.

 1. Zrušení pobytu Objednatelem – storno poplatky

Objednatel může vypovědět smluvní vztah s Provozovatelem písemně nebo e-mailem před zahájením pobytu nebo výhradně písemně v průběhu pobytu. Datem zrušení pobytu se rozumí první pracovní den po doručení výpovědi Provozovateli.

Storno poplatky:

 • Začátkem pobytu se rozumí kalendářní den nástupu Dětí na pobyt.
 • Datem zrušení pobytu se rozumí první pracovní den následující po doručení oznámení o zrušení pobytu Objednatelem Provozovateli. Oznámení o zrušení pobytu je možné e-mailem nebo písemně s uvedením čísla přihlášky.
 • V případě zrušení pobytu Objednatelem 60 až 40 pracovních dnů včetně před začátkem objednaného pobytu činí storno poplatek 10% z celkové ceny pobytu.
 • V případě zrušení pobytu Objednatelem 39 až 15 pracovních dnů včetně před začátkem objednaného pobytu činí storno poplatek 25% z celkové ceny pobytu.
 • V případě zrušení pobytu Objednatelem 14 až 8 pracovních dnů včetně před začátkem objednaného pobytu činí storno poplatek 50% z celkové ceny pobytu.
 • V případě zrušení pobytu Objednatelem méně než 7 pracovních dnů před začátkem objednaného pobytu činí storno poplatek 75% z celkové ceny pobytu.

Provozovatel v případě výpovědi smlouvy Objednatelem vrátí již zaplacenou
částku sníženou o v daný datum platný storno poplatek bezodkladně na účet Objednatele.

V případě pozdějšího nástupu dítěte na pobyt nemůže Objednatel uplatňovat nárok na finanční kompenzaci za neuskutečněnou část pobytu, není-li předem dohodnuto jinak.

Při předčasném odjezdu dítěte z tábora může Objednatel uplatnit nárok pouze na proplacení poměrné části ceny pobytu a to pokud nárokovaná vratná částka přesahuje 200 Kč vč DPH.

 1. Zrušení pobytu Provozovatelem

Provozovatel může zrušit smluvní vztah s objednatelem před zahájením pobytu či v jeho průběhu v následujících případech a za následujících podmínek:

 • Dojde-li ke stornování pobytu z kapacitních nebo jiných blíže neurčených důvodů ze strany Provozovatele, vrátí celou již zaplacenou částku na účet Objednatele. Objednateli v tomto případě nenáleží žádné další náhrady či odškodné.
 • Pokud dítě vážně narušuje průběh pobytu, a to zejména hrubým porušováním táborového řádu. V tomto případě nemá Objednatel nárok na vrácení žádné části ceny pobytu. Dítě se musí chovat podle pokynů personálu tábora. Dítě se nesmí chovat nevhodně nebo dokonce nebezpečně vůči ostatním účastníkům tábora a personálu.
 • V případě, že Dítě nesplňuje zdravotní, fyzické či psychické požadavky pro účast na táboře, určeném pro pobyt dětí, které jsou schopny se bez problémů přizpůsobit táborovému režimu. V tomto případě náleží Objednateli poměrná část ceny pobytu.
 • V případě poskytnutí nesprávných či neúplných údajů Objednatelem nebo v případě nedodání kompletní dokumentace Objednatelem při zahájení pobytu, tj. Objednatelem podepsaný a lékařem potvrzený Dodatek přihlášky (v případě elektronického i písemného přihlášení) a kopie průkazu zdravotní pojišťovny. V tomto případě nemá Objednatel nárok na vrácení žádné části ceny pobytu.
 • V případě nenadálých okolností, které vznikly bez zavinění provozovatele a znemožňují pokračování konání tábora (tedy v důsledku tzv. vyšší moci). V tomto případě náleží Objednateli poměrná část ceny pobytu.

V případě zrušení pobytu Provozovatelem se Objednatel zavazuje vyzvednout dítě v místě konání tábora na své náklady, a to nejpozději do 24 hodin od telefonického oznámení Provozovatele o zrušení pobytu, není-li termín vyzvednutí stanoven dohodou na pozdější termín.

 1. Reklamace služeb

V případě, že rozsah nebo kvalita služeb v rámci pobytu neodpovídá těmto všeobecným obchodním podmínkám, nebo platným legislativním normám, vztahujícím se na dětské hromadné pobytové akce, vzniká objednateli právo reklamace.

Objednatel je povinen případnou reklamaci uplatnit bezodkladně, aby mohla být zjednána okamžitá a účinná náprava v průběhu pobytu.

Provozovatel je na základě oprávněné reklamace povinen zjednat okamžitou a účinnou nápravu bezprostředně po obdržení takové reklamace ze strany objednatele.

Není-li Provozovatelem v přiměřené době k její realizaci zjednána účinná náprava, má Objednatel právo na vrácení poměrné části pobytu od okamžiku doručení reklamace Provozovateli.

Neexistují-li objektivní důvody (nekvalitní program, nevyhovující strava atd.) nelze reklamovat a požadovat nápravu subjektivních pocitů Dítěte (stesk, nelíbí se mu na táboře).

 1. Další ujednání

V případě zjištění výskytu vši dětské, živých či mrtvých hnid, případně jiných parazitů nebo nakažlivé nemoci vyhrazuje si Provozovatel právo nepřijmout Dítě k pobytu až do účinného odstranění problému. Objednateli v tomto případě nenáleží právo náhrady poměrné ani jiné části ceny pobytu.

V případě dohody s Objednatelem a souhlasu zdravotníka je možné provedení účinných opatření k odstranění problému na náklady Objednatele, které se Objednatel zavazuje uhradit buď převodem na účet Provozovatele v průběhu pobytu nebo v hotovosti nejpozději v okamžiku převzetí Dítěte z pobytu.

Objednatel bere na vědomí, že mezi zakázané předměty v rámci pobytu patří alkohol, cigarety, drogy, zbraně (včetně airsoftových), pyrotechnika, časopisy či jiné předměty s erotickou tématikou.

Provozovatel je oprávněn kdykoliv při důvodném podezření provést prohlídku ubikace a osobních věcí Dítěte za účelem odhalení zakázaných předmětů a látek. Zjištění jejich přechovávání může být důvodem pro zrušení pobytu ze strany Provozovatele bez nároku na náhradu zbývající části pobytu Objednateli. Jakékoliv zakázané předměty, zejména alkohol, cigarety či návykové a omamné látky nalezené u Dětí budou zabaveny bez náhrady.

Provozovatel si vyhrazuje právo při důvodném podezření provést test na požití alkoholu či jiných omamných látek a drog Dítětem. Zjištění jejich požití je důvodem pro zrušení pobytu ze strany Provozovatele bez nároku na náhradu zbývající části pobytu Objednateli.

K dočasnému přerušení či ukončení pobytu Dítěte může dojít výhradně v doprovodu zákonného zástupce nebo osoby, která je k tomuto úkonu Objednatelem označena v přihlášce. Výjimečně může být Dítě předáno osobě, vybavené plnou mocí k tomuto úkonu udělenou zákonným zástupcem a doplněnou fotokopií občanského průkazu zákonného zástupce i zplnomocněné osoby. Převzetí zodpovědnosti za Dítě je nutno učinit písemně, a to podpisem předloženého formuláře.

Berte prosím na vědomí, že toto ustanovení je zde především pro ochranu Vašich dětí!

Objednatel nese odpovědnost za škody, které Dítě v době pobytu na táboře úmyslně či z nedbalosti způsobí na majetku provozovatele, personálu tábora nebo ostatních účastníků pobytu. Objednatel se zavazuje takto vzniklou škodu uhradit v hotovosti, při ukončení pobytu.

Objednatel bere na vědomí, že provozovatel je povinen archivovat přihlášky včetně lékařských potvrzení po dobu 6 měsíců ode dne ukončení táborového pobytu – dodané lékařské potvrzení tedy nelze po skončení pobytu vracet zákonným zástupcům pro další použití. Bude poskytnuta pouze kopie.

Objednatel souhlasí s případným užitím fotografie či audiovizuálního záznamu svého dítěte v rámci propagace tábora a spolku Provozovatele a to bez dalšího upozornění.

Termín a organizaci případných návštěv určuje hlavní vedoucí běhu. Hlavní vedoucí běhu také na základě dohody s Provozovatelem rozhoduje o částech areálu tábora, které budou návštěvám zpřístupněny.

Provozovatel ani ostatní personál nenese odpovědnost za následky vzniklé konzumací dovezených potravin a nápojů návštěvami.

Zodpovědnost za dozor nad dětmi v průběhu celého pobytu přebírá dnem nástupu personál tábora, zejména hlavní vedoucí a oddílový vedoucí, jemuž je dohled a péče o Dítě svěřena. Rodiče s převzetím zodpovědnosti personálem souhlasí.

V případě, že Dítě dlouhodobě užívá jakékoliv léky či přípravky, nebo je Objednateli známa skutečnost potřeby speciálních léků pro řešení akutních zdravotních stavů Dítěte (například alergie na bodnutí včelou), je objednatel povinen vybavit Dítě dostatečnou zásobou těchto léků/přípravků. Pokud bude muset Provozovatel Dítěti takové léky/přípravky obstarat, uhradí Objednatel jejich cenu a případné další náklady spojené s jejich pořízením (např. poplatek za recept, cestovní náklady atd.) Provozovateli nejpozději při převzetí Dítěte na konci pobytu.

Objednatel bere na vědomí, že byl seznámen s doporučením nevybavovat Dítě k pobytu cennostmi, mobilním telefonem a další elektronikou či drahými předměty, které Dítě pro pobyt na táboře nepotřebuje. Provozovatel ani personál nenese odpovědnost za ztrátu, poškození nebo zničení takovýchto předmětů a zařízení.

 1. Závěrečná ustanovení

Objednatel prohlašuje, že je z pozice zákonného zástupce oprávněn jednat za účastníka pobytu (Dítě).

Osobní data Objednatele a Dítěte jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje Objednatele a Dítěte jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Uzavřením smluvního vztahu dává Objednatel Provozovateli souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Provozovatele, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Objednatel má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a jejich odstranění z databáze Provozovatele a další zákonná práva k těmto údajům.

Osobní data, která Objednatel uvede při objednání, slouží výhradně pro potřebu Provozovatele a nebudou poskytnuta jiným subjektům. S osobními údaji Objednatele je nakládáno v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tím není dotčeno právo Provozovatele využít tyto údaje k obchodním účelům, jakož i pro účely přímého marketingu, včetně informací o poskytovaných a nově zaváděných službách. Za tímto účelem je Provozovatel oprávněn data zpřístupnit třetím subjektům zajišťujícím pro Provozovatele přípravu a výrobu tiskových materiálů a dokumentů určených zákazníkům, žadatelům či potencionálním klientům a jejich rozeslání.

Tyto smluvní podmínky jsou platné od 1.11.2015.